Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten van T-webdesign in Geel.

Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan ons. 

Onze prijzen in de offertes, kennen slechts een geldigheid van 15 dagen.

Alle door ons opgegeven prijsoffertes, schriftelijk of per mail zijn steeds exclusief BTW.

Prijzen op onze documenten en website zijn steeds zonder BTW.

De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Iedere klacht betreffende de aflevering of begindatum van de overeengekomen diensten dient door de klant binnen de 8 werkdagen te worden overgemaakt aan ons per aangetekende brief.

Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd. De facturatie gebeurt zoals met de klant schriftelijk of per e-mail is overeengekomen. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen, tenzij anders vermeld op onze overeenkomst met de klant.

Een factuur die binnen de 8 dagen per aangetekende brief niet geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. Facturen zijn betaalbaar volgens met de klant schriftelijk overeengekomen betalingsvoorwaarden. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 15% met een minimum van 100 euro en zijn kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.

Hostingdiensten

Hosting van de website leveren wij aan de klant, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding hiervoor. Facturen in verband met hosting en domeinnamen dienen binnen de 12 dagen betaalt te worden. Bij laattijdige betaling kan de hosting tijdelijk stopgezet of volledig opgeheven worden.

Indien de klant zijn website elders wil laten hosten, dan kunnen wij assisteren in de migratie hiervan mits betaling van een vergoeding. De klant heeft kennis genomen en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van de verantwoordelijke (voor België is dit DNS Belgium). De klant zal ons vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen blijven eigendom van de klant maar wij behouden het recht om de transfer van een domeinnaam te blokkeren tot alle openstaande facturen van de klant voldaan zijn.

Elke klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen dient de klant tijdig aan ons door te geven via mail of brief.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van door ons ontworpen websites worden overgedragen aan de klant. Indien de website evenwel afbeeldingen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, blijven deze onze eigendom. De klant kan deze verkrijgen afhankelijk van de gebruikslicentie van de afbeelding.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade aangebracht aan het CMS syteem, email acounts en de algemene site opbouw door de klant zelf of door derden. Commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten ten gevolge van deze schade vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. De klant is aansprakelijk voor schending van de auteursrechten van inhoud  en afbeeldingen die hij aanlevert en die wij op de website plaatsen.

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en of de beëindiging van een overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van koophandel te Turnhout.

———————————